ITALIA
ITALIA

冒頭文

Konata ni wa Abruzzi no yama, kanata Pontini no numa, Geijutsu no kuni wo idete zôka rakuyen ni iru.

文字遣い

その他

初出

「明星 午歳・一」1906(明治39)年1月

底本

  • 上田敏全訳詩集
  • 岩波文庫、岩波書店
  • 1962(昭和37)年12月16日