LEONARDO DA VINCI
LEONARDO DA VINCI

冒頭文

Urbino no wakôdo kosowa edakumi no ichi to tatôre, Leonardo, Yo ni suguretaru kimi ga zae ni to wa kudarazi.

文字遣い

その他

初出

「明星 午歳・一」1906(明治39)年1月

底本

  • 上田敏全訳詩集
  • 岩波文庫、岩波書店
  • 1962(昭和37)年12月16日